Osnovni uslovi
 

Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice shop.bmw.rs utvrđeni su uslovima prodaje, koje realizuje Delta Motors d.o.o. Beograd. Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice shop.bmw.rs detaljnije su utvrđeni po oblastima kojima možete pristupiti klikom na željenu oblast. Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice shop.bmw.rs, korisnike prava i poslovni odnos između Delta Motors d.o.o. Beograd u čijem sastavu posluje Internet prodavnice shop.bmw.rs i potrošača.

Internet prodavnica shop.bmw.rs je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja Delta Motors d.o.o. Beograd.  sa sedištem na adresi Radnička 8 ; 11030 Beograd, matični broj: 20204192, poreski broj: 104646704, web adresa: shop.bmw.rs, kontakt telefon: 065 88 95 445, kontakt e-mail: eshop@bmw.rs , Korisnik (odnosno Kupac ili Potrošač) je punoletno i poslovno sposobno lice koje koristi navedeni sistem, odnosno potrošač u Internet prodavnici.

Porudžbine

Proizvode možete poručiti na sledeće načine:

Putem Interneta, na web stranici shop.bmw.rs

Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unetih podataka prilikom kupovine.

Porudžbinom artikala kupac prihvata uslove poslovanja navedene na ovim stranicama.

Maksimalan broj artikala koji jedan kupac može kupiti prilikom jedne kupovine je 15 artikala.

Sve porudžbine podležu ograničenjima raspoloživosti zaliha internet prodavnice shop.bmw.rs. Internet prodavnica shop.bmw.rs će obavestiti kupce što je pre moguće o svakom nestanku zaliha.

U slučaju da eventualno nismo u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda iz bilo kog razloga, bićete kontaktirani radi dogovora za isporuku zamenskog proizvoda ili eventualno otkazivanje naručenog proizvoda.

Internet prodavnica shop.bmw.rs zadržava pravo potpunog ili delimičnog odbijanja porudžbine usled tehničkih i drugih razloga, ili pravo da zatraži avansno plaćanje vrednosti porudžbine
 

Isporuka robe

Isporuka se vrši isključivo za adrese na teritoriji Republike Srbije. Internet prodavnica shop.bmw.rs će uložiti sve napore kako bi isporučila proizvode na adresu navedenu u Vašoj porudžbenici, u roku od pet (5) radnih dana

- Kurirskom službom City Express po ceni od  400,00 RSD
- Kurirskom službom Post Express po ceni od: 400,00 RSD

Nakon potvrde, Vaša porudžbina ulazi u status obrade u kojoj se utvrđuje da li je traženi artikal dostupan. Period obrade porudžbine je najčešće 2-3 radna dana.

 

Vršimo isporuku na adresu navedenu u porudžbenici na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa kurirskim službama Post Express i City Express.

Ukoliko Vaša poružbina prelazi iznos od 10.000,00 RSD standardna isporuka je besplatna.

Ako, iz određenog razloga ili zbog više sile, gore pomenuto poželjno vreme isporuke ne može biti ispoštovano, bićete blagovremeno obavešteni.

Do odstupanja i produženja može doći ukoliko primalac nije na adresi kod pokušaja isporuke, ne javlja se na broj telefona koji je ostavio prilikom prijavljivanja na sistem ili nepredviđenih situacija u transportu na koje prevoznik nije mogao da utiče.

Vaša obaveza je da pošiljku po prijemu proverite i odmah po prijemu, a najkasnije u roku od 24h prijavite nepravilnosti na e-mail eshop@bmw.rs

Vlasništvo nad Proizvodima i svi obuhvaćeni rizici prenose se na Vas u trenutku kada ih primite.
 

Vraćanje robe
 


1.1. Imate pravo na vraćanje bilo koje robe koja Vam ne odgovara u roku od 14 dana od dana prihvatanja isporuke - na način kako je definisano u odeljku Obaveštenje o načinu i prijemu reklamacija.

1.2. Vi ste odgovorni za proveru količine i kvaliteta robe prilikom isporuke i, u slučaju neispravne ili nesaobrazne robe, dužni ste da o tome odmah, bez odlaganja po prijemu robe obavestite Internet prodavnicu shop.bmw.rs. Ako je proizvod koji ste kupili zaista neispravan, Internet prodavnica shop.bmw.rs ga može popraviti ili zameniti ili Vam vratiti novac u skladu sa Vašim zakonskim pravima na način kako je definisano niže.


Procedura za povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas na email adresu eshop@bmw.rs podatak Vašeg broja računa/otpremnice, i broj dinarskog tekućeg računa.

Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Internet prodavnica shop.bmw.rs je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Internet prodavnici shop.bmw.rs, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno menjati/zahtevati novac u nekom od maloprodajnih objekata, ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.

Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.
 

Obaveštenje o načinu i prijemu reklamacija

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da ukoliko na paketu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas kontaktirate na email adresu eshop@bmw.rs . U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate na email adresu eshop@bmw.rs.

 U skladu sa situacijom, preduzećemo neophodne korake. U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija  i obavestićemo vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste. 
 

Prodavac odgovara za nesaobraznost isporučene robe ugovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Prodavac je pravno ili fizičko lice od kog je potrošač kupio robu.
Potrošač je fizičko lice koje je kupilo robu od prodavca u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
Potrošač izjavljuje reklamaciju na nesaobraznost robe Prodavcu.
Podavac snosi odgovornost za eventualnu nesaobraznost kupljene robe ukoliko ista ne odgovara specifikaciji proizvođača.


Ako je roba nesaobrazna specifikaciji proizvođača, potrošač ima pravo da zahteva od Prodavca da se otklone sve nesaobraznosti bez naknade, na prvom mestu popravkom ili zamenom, a zatim da zahteva odgovarajuće umenjenje cene ili da raskine ugovor. Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Svaku popravku ili zamenu Prodavac je obavezan da izvrši u roku 15 dana od dana prijema reklamacije.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila specifikaciji proizvođača, naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može ostvariti pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamenu u roku ili ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamenu bez značajnih neugodnosti za potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koji se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Rok od dve godine se računa od datuma prodaje robe potrošaču, koji datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u prodavnici, odnosno otpremnici koju je potpisao potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavca. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a popravka je moguća uz izričitu saglasnost potrošača. Po isteku roka od 6 meseci nesaobraznost robe u trenutku prelaska rizika dokazuje potrošač.

Nemogućnost potrošača da dostavi originalnu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.
 

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeće načine:

1. Elektronskom poštom, na elektronsku (email) adresu Prodavca: eshop@bmw.rs
2. Pisanim putema na adresu: Delta Motors doo , Radnička 8 , 11030 Beograd


Prodavac je dužan da bez odlaganja, a nakasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu, predlogom za njegovo rešavanje i rokom u kom će reklamacija biti rešena, a rešenje reklamacije je moguće samo uz prethodnu saglasnost potrošača.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. Stoga će Kupca svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Kupca smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Reklamacioni list možete preuzeti ovde.


Cene proizvoda i načini plaćanja

Sve cene su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om. Cena ne uključuje troškove prevoza. , Internet prodavnica shop.bmw.rs može promeniti cene proizvoda bez prethodnog obaveštenja. Internet prodavnica shop.bmw.rs neće menjati cene nakon izvršene potvrde Vaše porudžbine.

Vi ćete platiti cenu Proizvoda koja važi u trenutku slanja porudžbine u domaćoj valuti.

U mogućnosti ste da odaberete jedan od sledećih načina plaćanja:

1. Fakturisana vrednost se može platiti u gotovini prilikom preuzimanja robe ili ranije uplatnicom na šalteru pošte ili neke od banaka.

2. Platnom karticom tokom procesa kupovine na sajtu. Svoju narudžbinu možete platiti koristeći Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express ili Maestro platnu karticu. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje.


Na ovoj stranici je potrebno da unesete sledeće podatke: 

 

 

 

  • Broj kartice, 
  • datum isteka 
  • CVC2/CVV2 kod, koje možete pročitati sa vaše kartice. 

 

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, WSPay, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama WSpay-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Plaćanje je moguće isključivo u valuti RSD. Plaćanje je moguće platnim karticama domaćih i inostranih banaka. Iznos za koji će Vas račun biti zadužen se dobija konverzijom Vaše valute u RSD prema kursu NBS. Pri zaduženju Vaše kartice, isti iznos se konvertuje u Vašu lokalnu valutu prema kursu koji primenjuju operateri kreditnih kartica. Zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do male razlike u ceni koja je naplaćena od cene iskazane na našem sajtu.

Žiralnom uplatom (za pravna lica) - po prijemu porudžbine poslaćemo Vam instrukcije za plaćanje/predračun. Nakon izvršene uplate Vaša porudžbina će biti dostavljena.

Nije moguće plaćanje na odloženo čekovima banaka.

Ukoliko je adresa za isporuku proizvoda drugačija od one koja je navedena na fakturama, tada fakturisane cene moraju biti plaćene pre isporuke.
 

USLOVI KORIŠĆENJA

Uslovi korišćenja BMW web stranice shop.bmw.rs

Hvala Vam što ste posetili ovu web stranicu. Molimo da pažljivo pročitate Uslove i odredbe sadržane u ovom dokumentu, budući da svaka upotreba ove web stranice predstavlja prihvatanje Uslova i odredbi navedenih u ovom tekstu.

U okviru ove web stranice, upotreba reči „mi“, „nas“, „naši“ i „Internet prodavnica“ odnosi se na kompaniju Delta Motors d.o.o. Beograd, koja kao ovlašćeni uvoznik i distributer proizvoda „BMW” za teritoriju Srbije, deluje u svoje ime i za svoj račun, ali koristi ime brenda „BMW”.

 „Vi“ se odnosi na bilo koju osobu koja pristupa i/ili koristi ovu web stranicu.
 

Obaveštenje o privatnosti na web stranici

U ime Delta Motors doo Beograd obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Delta Motors doo Beograd  odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Svi lični podaci ili materijal poslati ovoj web stranici podležu uslovima navedenim u Politici privatnosti koja se nalazi na ovoj web stranici.

Tačnost, potpunost i pravovremenost informacija

Iako ulažemo sve razumne napore kako bismo obezbedili tačnost i potpunost informacija na ovoj web stranici, ne snosimo odgovornost u slučaju da informacije stavljene na raspolaganje putem ove web stranice nisu tačne ili potpune, ili sadrže greške. Korišćenje i prihvatanje materijala i informacija na ovoj web stranici vršite na sopstvenu odgovornost. Saglasni ste da je Vaša odgovornost da nadgledate sve izmene materijala i informacija sadržanih na ovoj web stranici.
 

Prenos

Bilo koja nelična komunikacija ili materijal koji prenesete na ovu web stranicu putem elektronske pošte ili na drugi način, uključujući bilo koje podatke, pitanja, komentare, sugestije ili slično, jesu i biće tretirani kao nepoverljivi i nezaštićeni. Sve što prenesete ili objavite postaje vlasništvo Delta Motors d.o.o. Beograd i može se koristiti u bilo koju svrhu, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukciju, obelodanjivanje, prenos, publikaciju, emitovanje i objavljivanje. Pored toga, Delta Motors d.o.o. Beograd ima slobodu da koristi u bilo koju svrhu (uključujući ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju, reklamiranje i plasiranje proizvoda) bilo koje ideje, umetnička dela, pronalaske, razvoje, sugestije ili koncepte sadržane u bilo kakvoj komunikaciji koju pošaljete na ovu web stranicu. Svaka takva upotreba vršiće se bez plaćanja naknade strani koja šalje informacije. Slanjem informacija takođe garantujete da posedujete vlasnička prava na poslati materijal/sadržaj, da isti ne sadrži klevete i da upotreba od strane Delta Motors d.o.o. Beogradneće predstavljati povredu prava treće strane ili na drugi način predstavljati povredu bilo kojih važećih zakona sa naše strane. Slanjem bilo koje ideje, umetničkog dela, pronalaska, razvoja, sugestije ili koncepta dajete saglasnost za objavljivanje iste. Delta Motors d.o.o. Beogradnije u obavezi da koristi i objavljuje dobijene informacije.
 

Garancije i odricanja od odgovornosti

Korišćenje ove web stranice vršite na sopstvenu i isključivu odgovornost.
 

Isključenje odgovornost

Delta Motors d.o.o. Beograda  i/ili bilo koja druga strana koja učestvuje u kreiranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice u naše ime neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakve direktne, slučajne, posledične, indirektne, posebne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili odgovornosti koje na bilo koji način proiziđu iz Vašeg pristupa, korišćenja, nemogućnosti korišćenja, promene u sadržaju ove web stranice ili iz bilo koje druge web stranice kojoj pristupite putem veze sa ove web stranice ili u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, iz bilo kojih radnji koje preduzmemo ili ne preduzmemo, kao rezultat bilo koje elektronske pošte koju nam pošaljete.

Svi materijali na ovoj web stranici mogu biti promenjeni bez prethodne najave.

Delta Motors d.o.o. Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakav gubitak usled virusa koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kakvog materijala sa ove web stranice. Ako se odlučite da preuzimete materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost.


Zabranjena aktivnost

Svaka neovlašćena upotreba naše web stranice ili njenog sadržaja može predstaviti kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti zaštite intelektualne svojine.

Zabranjene su bilo koje radnje koje Delta Motors d.o.o. Beogradpo sopstvenom nahođenju može smatrati neprimerenim i/ili koje će biti ocenjene kao nezakonito delo ili su zabranjene bilo kojim zakonom primenjivim na ovu web stranicu uključujući, ali ne ograničavajući se na:
 

Svaku radnju koja predstavlja povredu privatnosti (uključujući postavljanje privatnih informacija bez pristanka pojedinca) ili bilo kog drugog prava pojedinca.

 

Korišćenje ove web stranice radi optužbe ili klevetu protiv Delta Motors d.o.o. Beograd, njegovih zaposlenih ili drugih lica ili bilo koje delovanje koje ugrožava ugled Delta Motors d.o.o. Beograd.

 

Saglasni ste da će svi sporovi i tužbe koje proizilaze iz upotrebe ove web stranice biti regulisani propisima i pravom Republike Srbije i spadati pod isključivu nadležnost sudova u Beogradu, Srbija.
 

Ažuriranje pravnog obaveštenja

Zadržavamo pravo da izmene i ispravki ovih uslova bez prethodnog obaveštavanja svojih potrošača. Svaki potrošač prilikom naručivanja proizvoda može proveriti trenutno važeće uslove. S vremena na vreme pogledajte ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.